Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 937-945


MODUL REAKCIJE TLA ZA PRORAČUN HORIZONTALNO OPTEREĆENOG ŠIPA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.125
UDK: 624.154:624.024.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Santrač, Petar; Bajić, Željko
 
 Rezime:
 Pri dimenzionisanju šipova koji su dominantno opterećeni horizontalnim silama (marine, pristaništa, obalni zidovi, duboki iskopi), osim proračuna po metodi graničnog stanja nosivosti (ULS - prema Eurocode), potrebno je izvršiti i proračun pomeranja (SLS). Osnovni problem kod proračuna pomeranja je utvrđivanje parametara deformabilnosti tla, pogotovo kada se radi o aluvijalnim sedimentima (peskovi, meke gline i sl.). U radu je prikazan postupak proračuna horizontalnih modula reakcije tla duž omotača šipa u peskovima, na osnovu rezultata opita statičke (CPT) ili standardne penetracije (SPT). Proračun horizontalnih pomeranja se zbog heterogenosti sloja po pravilu vrši numerički, koristeći metodu konačnih razlika ili konačnih elemenata.
 
 Ključne reči:
 Horizontalno opteren šip, horizontalni modul reakcije tla