Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 881-886


ПРИМЈЕРИ ПРИКУПЉАЊА И ОДВОДЊЕ ФИЛТРАТА ПРИ САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈА ОТПАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.118
UDK: 628.468:502
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Суљић, Недим
 
 Резиме:
 Основни проблем приликом одлагања чврстог комуналног отпада је загађење површинских и подземних вода, тла и ваздуха. У Босни и Херцеговини постоји веома велики број неуређених одлагалишта комуналног отпада које не задовољавају основне критерије и смјернице за санитарно одлагање отпада. У овом раду анализира се настанак, прикупљање и третман филтрата на примјеру двије неуређене депоније комуналног отпада на подручју Тузланског кантона у Босни и Херцеговини, у циљу спријечавања загађења површинских и подземних вода и тла. За анализирана два примјера прикупљања и одводње филтрата приказане су двије могућности које задовољавају важећу законску регулативу из ове области.
 
 Кључне речи:
 Депонија отпада, филтрат, загађење, одводња, санација