Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 881-886


PRIMJERI PRIKUPLJANJA I ODVODNJE FILTRATA PRI SANACIJI DEPONIJA OTPADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.118
UDK: 628.468:502
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Suljić, Nedim
 
 Rezime:
 Osnovni problem prilikom odlaganja čvrstog komunalnog otpada je zagađenje površinskih i podzemnih voda, tla i vazduha. U Bosni i Hercegovini postoji veoma veliki broj neuređenih odlagališta komunalnog otpada koje ne zadovoljavaju osnovne kriterije i smjernice za sanitarno odlaganje otpada. U ovom radu analizira se nastanak, prikupljanje i tretman filtrata na primjeru dvije neuređene deponije komunalnog otpada na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, u cilju spriječavanja zagađenja površinskih i podzemnih voda i tla. Za analizirana dva primjera prikupljanja i odvodnje filtrata prikazane su dvije mogućnosti koje zadovoljavaju važeću zakonsku regulativu iz ove oblasti.
 
 Ključne reči:
 Deponija otpada, filtrat, zagađenje, odvodnja, sanacija