Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 869-878


МУЗЕЈСКИ ПРОСТОРИ У ИСТОРИЈСКИМ ГРАЂЕВИНАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.117
UDK: 727.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђукановић, Дубравка
 
 Резиме:
 Овај рад се бави теоријским разматрањем питања која се отварају током стваралачког процеса пројектовања нових, изложбено-образовних, садражаја у историјским грађевинама. У којој је мери историјска грађевина, са својим дефинисаним просторним концептом, архитектонским склопом и изразитим карактером, ограничење, а колико, у интеракцији остварној са уметнинама и предметима који се излажу у њој и сама постаје „експонат“ и доприноси изражајности музејске постаке? Oслањајући се на искуства и анализу три појединачна пројектантска приступа у дизајнирању музејских простора у историјским грађевинама реализована у релативно кратом временском периоду на подрчују Војводине, рад указује на феномен међузависности, односно остварених веза и међусобних утицаја одабраног музеолшког концепта, савремених музеолошких приницпа презентације, нарације и комуникације и нивоа реконструктивног захвата и других неопходних интервенција које трпи историјска грађевина као „излагачка сцена“.
 
 Кључне речи:
 Пројкетовање, музеологија, музеј, историјска грађевина