Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 711-717


УЛОГА МОДЕЛИРАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА НА ПРИМЕРУ ГРАДА ВРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.095
UDK: 628.21:519.87(497.11Врање)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трајковић, Милош; Милићевић, Драган
 
 Резиме:
 Да би се избегле грешке приликом планирања, пројектовања, грађења и експлоатације канализационих система, потребно је познавање свих елемената, њихове функције и начина рада у оквиру целог система као целине. Коришћење савремених информационих технологија, симулационих и оптимизационих модела, значајно олакшава упознавање елемената система и њихове функцијe и хидрауличких параметара и омогућава да се проблеми у систему на време открију и уклоне. У овом раду приказана је примена симулационих модела за анализу постојећег стања канализационог система града Врања и предложеног решења будућег стањa канализационог система сепаратног типа. У раду се, на примеру града Врања, указује на значај примене симулационих модела за анализу стања у канализационим системима, а посебно за анализу потреба и оправданости проширења /реконструкције система.
 
 Кључне речи:
 Моделирање канализационих система, управљање канализационим системима