Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 641-652


СЕГМЕНТИЗАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.086
UDK: 628.144
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Иветић, Дамјан; Станић, Милош; Василић, Жељко; Продановић, Душан
 
 Резиме:
 Водоводне дистрибутивне мреже су сложени системи чији је задатак да допреме до потрошача довољне количине воде, задовољавајућег квалитета. Анализа поузданости у функционисању је битна ставка у планирању даљег развоја као и у одржавању постојећег система. Поузданост се разматра са више становишта будући да сем снабдевања потрошача, у овај домен спада и заштита потрошача од потенцијалних опасности.У том контексту неопходно је размотрити систем изолационих затварача постављених у дистрибутивној мрежи чији је задатак да искључе поједине делове мреже. Дефинишу се сегменти дистрибутивне мреже који представљају делове мреже који се могу изоловати од остатка система затварањем одређених изолационих затварача. Како су водоводне мреже сложене структуре, потребно је применити алгоритам за дефинисање сегмената. Представљени алгоритам има за задатак да на основу хидрауличких модела водоводних мрежа унетих преко стандардних софтвера (EPANET, 3Dnet) дефинише сегменте мреже, ненамерна искључења у мрежи као последицу изоловања одређеног сегмента, као и дефицит у водоснабдевању који ће се изоловањем одређеног сегмента јавити. Користи се тополошке матрице повезаности које се користе у хидрауличким моделима водоводних мрежа. Примењена методологија за сегментизацију је описана кроз једноставан пример.
 
 Кључне речи:
 Сегменти, водоводне мреже, тополошке матрице повезаности