Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 625-631


ТРЕНДОВИ У ПОКАЗАТЕЉИМА РЕЖИМА ПАДАВИНА У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.084
UDK: 551.577.21:519.23(497.11Београд)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Тодоровић, Андријана; Плавшић, Јасна; Деспотовић, Јован; Павловић, Драгутин
 
 Резиме:
 Три непараметарска статистичка теста за детекцију тренда примењена су на низове показатеља режима падавина на кишомерној станици „Врачар“ у Београду у периоду од 1923. до 2012. године. Неки од показатеља режима падавина су укупне годишње и месечене падавине, број кишних дана током године и по месецима, индекс концентрације падавина, 1-дневне и вишедневне максималне годишње висине падавина, различити перцентили висине падавина и броја кишних дана у години, највећи број узастопних сушних дана током године, итд. Коришћени су тест значајности нагиба регресионе праве, тест Мен-Кендала и Кокс-Стјуартов тест. Сви тестови имају нулту хипотезу да низ не показује статистички значајан тренд. На стационарне низове примењен је и параметарски Фишеров тест како би се испитале промене у варијанси низова. У раду су приказани резултати статистичких тестова и дати су закључци о променама у режиму падавина у Београду.
 
 Кључне речи:
 Климатске промене, падавине, тренд, статистички тестови, нагиб регресионе праве, тест Мен-Кендала, Кокс-Стјуарт тест, Фишеров тест