Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 619-624


УТИЦАЈ ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.083
UDK: 699.83:626.81/.84
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
 
 Резиме:
 Пројектовање система за наводњавања није могуће без поузданог прорачуна евапотранспирације. Како би се омогућила производња производа високог квалитета у воћарству се примењују најсавременија технолошка решења у области наводњавања, заштите од бактерија, глодара и птица, заштите од корова, дејства града, мраза и вишка кише. Коришћење противградне мреже се данас сматра једним од најефикаснијих начина заштите воћњака од града. Осим тога има улогу заштите од птица и инсеката, ветра и од јаког сунчевог зрачења. Постављањем противградних мрежа долази до промене микроклиматских услова. У зависности од карактеристика мреже (квалитет и дебљина влакана, боја, величина отвора) долази до промена у воћњаку и то: квалитета и интензитета светлости, температуре ваздуха, влажности ваздуха и брзине ветра. Све се то директно одражава на евапотранспирацију воћњака и треба узети у обзир при пројектовању система за наводњавање. У раду је урађен прорачун евапотранспирације по методи FAO-56 Penman-Monteith. На основу добијених резултата јасно се уочава да су вредности евапотранспирације за воћњак који је покривен противградним мрежама ниже у односу на воћњак који није заштићен од дејства града.
 
 Кључне речи:
 Пројектовање, системи за наводњавање, противградне мреже, евапотранспирација, FAO-56 Penman-Monteith