Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 611-617


МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ WSUD ПРИСТУПА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.082
UDK: 628.1:71
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Благојевић, Борислава; Василевска, Љиљана
 
 Резиме:
 У оквиру овог истраживања су анализирани природни и створени услови обухваћени Планом генералне регулације (ПГР) подручја централне градске општине Медијана у Нишу, Србија. Резултат истраживања представља прелиминарно зонирање изучаваног подручја са становишта могућности примене девет карактеристичних WSUD (Water Sensitive Urban Design) елемената. Зонирање је обављено поштовањем осам ограничења за примену појединачних WSUD елемената на нивоу блокова и мањих просторно-функционалних целина. Подлоге које нису део ПГР-а а тичу се ограничења у погледу природних чинилаца и потребне су за разматрање, надокнађене су информацијама добијеним из других расположивих извора. Добијени резултати могу послужити јединицама локалне самоуправе као смернице за уградњу WSUD приступа у процес урбанистичког планирања и пројектовања у нашим условима.
 
 Кључне речи:
 WSUD приступ, WSUD елементи, урбанистичко планирање, ПГР Медијана.