Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 625-631


TRENDOVI U POKAZATELJIMA REŽIMA PADAVINA U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.084
UDK: 551.577.21:519.23(497.11Београд)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Todorović, Andrijana; Plavšić, Jasna; Despotović, Jovan; Pavlović, Dragutin
 
 Rezime:
 Tri neparametarska statistička testa za detekciju trenda primenjena su na nizove pokazatelja režima padavina na kišomernoj stanici „Vračar“ u Beogradu u periodu od 1923. do 2012. godine. Neki od pokazatelja režima padavina su ukupne godišnje i mesečene padavine, broj kišnih dana tokom godine i po mesecima, indeks koncentracije padavina, 1-dnevne i višednevne maksimalne godišnje visine padavina, različiti percentili visine padavina i broja kišnih dana u godini, najveći broj uzastopnih sušnih dana tokom godine, itd. Korišćeni su test značajnosti nagiba regresione prave, test Men-Kendala i Koks-Stjuartov test. Svi testovi imaju nultu hipotezu da niz ne pokazuje statistički značajan trend. Na stacionarne nizove primenjen je i parametarski Fišerov test kako bi se ispitale promene u varijansi nizova. U radu su prikazani rezultati statističkih testova i dati su zaključci o promenama u režimu padavina u Beogradu.
 
 Ključne reči:
 Klimatske promene, padavine, trend, statistički testovi, nagib regresione prave, test Men-Kendala, Koks-Stjuart test, Fišerov test