Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 509-515


УТИЦАЈ ПЕЧЕНЕ ГЛИНЕ НА СВОЈСТВА СВЕЖЕГ САМОУГРАЂУЈУЋЕГ БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.069
UDK: 691.42:666.972.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бијељић, Јелена; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Милошевић, Бојан
 
 Резиме:
 У овом раду је приказана могућност примене печене глине (CC) као делимичне замене цемента у самоуграђујућем бетону (SCC). Како се кључне карактеристике самоуграђујућег бетона базирају на његовим својствима у свежем стању, управо је разматрање истих тема овог рада. Као провера и илустративан пример описаних утицаја, извршено је испитивање покретљивости и уградљивост мешавине која садржи 80% цемента и 20% CC-а. Добијени резултати на основу спроведеног Slump-flow теста показују да пројектована мешавина испуњава услове прописане EN 206-9:2010.
 
 Кључне речи:
 Самоуграђујући бетон, печена глина, Slump-flow тест