Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 509-515


UTICAJ PEČENE GLINE NA SVOJSTVA SVEŽEG SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.069
UDK: 691.42:666.972.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bijeljić, Jelena; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Milošević, Bojan
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazana mogućnost primene pečene gline (CC) kao delimične zamene cementa u samougrađujućem betonu (SCC). Kako se ključne karakteristike samougrađujućeg betona baziraju na njegovim svojstvima u svežem stanju, upravo je razmatranje istih tema ovog rada. Kao provera i ilustrativan primer opisanih uticaja, izvršeno je ispitivanje pokretljivosti i ugradljivost mešavine koja sadrži 80% cementa i 20% CC-a. Dobijeni rezultati na osnovu sprovedenog Slump-flow testa pokazuju da projektovana mešavina ispunjava uslove propisane EN 206-9:2010.
 
 Ključne reči:
 Samougrađujući beton, pečena glina, Slump-flow test