Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 473-479


ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ОКВИРНИХ НОСАЧА ПОМОЋУ ПРОГРАМА ALIN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.064
UDK: 624.072.2:624.046.4:004.42ALIN
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћорић, Станко; Брчић, Станко
 
 Резиме:
 У овом раду је приказан поступак анализе стабилности оквирних носача у еласто-пластичној области. Прорачун је обављен применом програма ALIN који је написан у C++ програмском језику. При томе су матрице крутости изведене коришћењем интерполационих функција које се односе на тачно решење диференцијалне једначине савијања штапа према теорији другог реда. Такође, прорачун стабилности у нееластичној области је обављен применом концепта тангентног модула.
 
 Кључне речи:
 Стабилност конструкција, еласто-пластична анализа, тангентни модул