Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 465-479


ГЕОМЕТРИЈСКИ НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ОШТЕЋЕНИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.063
UDK: 624.073:624.042:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марјановић, Мирослав; Вуксановић, Ђорђе
 
 Резиме:
 Овај рад анализира геометријски нелинеаран динамички одговор ламинатних композитних плоча са деламинацијама, применом МКЕ. Нумерички модел је заснован на Reddy-евој слојевитој теорији плоча. Применом von Karman-овог поља деформације уведена је геометријска нелинеарност. Отварања прслине у три ортогонална правца су узета у обзир применом Heaviside-ових функција. Једначине кретања су изведене Hamilton-овим принципом. Применом Newmark-ове интеграције су парцијалне диференцијалне једначине редуковане на систем обичних диференцијалних једначина по времену. Нелинеарне једначине кретања су решене методом константног убрзања и Picard-овим поступком. Приказани су ефекти величине и положаја деламинације на динамички одговор.
 
 Кључне речи:
 Композити, нелинеарност, динамичка анализа, деламинација, МКЕ