Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 455-464


ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА ‘CONSTRUCTAPP’
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.062
UDK: 004.42CONSTRUCT
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михаиловић, Војислав; Ландовић, Александар
 
 Резиме:
 Преглед садржаја групе апликативних програма под називом ’ConstructApp‘ (или сажето‘Cn’) чине три групе програма: ‘ConstructSECTION’, ’ConstructELEMENT’ и ‘StucturalSTATICS –Cn13’. У раду је описан садржај програма и даје се сажет приказ њихових могућности за решавање ћестих задатака у пракси, који се појављују при пројектовању и грађењу конструкција. Прва група програма садржи седам потпрограма, друга пет и трећа четири потпрограма. Сруктура прогама за све три групе је усвојена да буде са сличним решењем форми, што знатно олакшава рад на пословима програма. Примењена решења у трецој групи одговарају класичном концепту Методе сила и Методе деформација уз примену матричног рачуна.
 
 Кључне речи:
 Програм, армирани бетон (АБ), преднапегнути бетон, спрегнута конструкција, течење бетона, скупљање бетона, прслина, армирање елемената, померања, утицајне линије, статички утицаји, метода сила, метода деформација, матрични рачун.