Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 455-464


PREGLED SADRŽAJA APLIKATIVNIH PROGRAMA ‘CONSTRUCTAPP’
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.062
UDK: 004.42CONSTRUCT
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihailović, Vojislav; Landović, Aleksandar
 
 Rezime:
 Pregled sadržaja grupe aplikativnih programa pod nazivom ’ConstructApp‘ (ili sažeto‘Cn’) čine tri grupe programa: ‘ConstructSECTION’, ’ConstructELEMENT’ i ‘StucturalSTATICS –Cn13’. U radu je opisan sadržaj programa i daje se sažet prikaz njihovih mogućnosti za rešavanje ćestih zadataka u praksi, koji se pojavljuju pri projektovanju i građenju konstrukcija. Prva grupa programa sadrži sedam potprograma, druga pet i treća četiri potprograma. Sruktura progama za sve tri grupe je usvojena da bude sa sličnim rešenjem formi, što znatno olakšava rad na poslovima programa. Primenjena rešenja u trecoj grupi odgovaraju klasičnom konceptu Metode sila i Metode deformacija uz primenu matričnog računa.
 
 Ključne reči:
 Program, armirani beton (AB), prednapegnuti beton, spregnuta konstrukcija, tečenje betona, skupljanje betona, prslina, armiranje elemenata, pomeranja, uticajne linije, statički uticaji, metoda sila, metoda deformacija, matrični račun.