Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 465-479


GEOMETRIJSKI NELINEARNA DINAMIČKA ANALIZA OŠTEĆENIH KOMPOZITNIH PLOČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.063
UDK: 624.073:624.042:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Miroslav; Vuksanović, Đorđe
 
 Rezime:
 Ovaj rad analizira geometrijski nelinearan dinamički odgovor laminatnih kompozitnih ploča sa delaminacijama, primenom MKE. Numerički model je zasnovan na Reddy-evoj slojevitoj teoriji ploča. Primenom von Karman-ovog polja deformacije uvedena je geometrijska nelinearnost. Otvaranja prsline u tri ortogonalna pravca su uzeta u obzir primenom Heaviside-ovih funkcija. Jednačine kretanja su izvedene Hamilton-ovim principom. Primenom Newmark-ove integracije su parcijalne diferencijalne jednačine redukovane na sistem običnih diferencijalnih jednačina po vremenu. Nelinearne jednačine kretanja su rešene metodom konstantnog ubrzanja i Picard-ovim postupkom. Prikazani su efekti veličine i položaja delaminacije na dinamički odgovor.
 
 Ključne reči:
 Kompoziti, nelinearnost, dinamička analiza, delaminacija, MKE