Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 473-479


ELASTO-PLASTIČNA ANALIZA STABILNOSTI OKVIRNIH NOSAČA POMOĆU PROGRAMA ALIN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.064
UDK: 624.072.2:624.046.4:004.42ALIN
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćorić, Stanko; Brčić, Stanko
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazan postupak analize stabilnosti okvirnih nosača u elasto-plastičnoj oblasti. Proračun je obavljen primenom programa ALIN koji je napisan u C++ programskom jeziku. Pri tome su matrice krutosti izvedene korišćenjem interpolacionih funkcija koje se odnose na tačno rešenje diferencijalne jednačine savijanja štapa prema teoriji drugog reda. Takođe, proračun stabilnosti u neelastičnoj oblasti je obavljen primenom koncepta tangentnog modula.
 
 Ključne reči:
 Stabilnost konstrukcija, elasto-plastična analiza, tangentni modul