Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 483-488


AMORFNI KAOLIN KAO MATERIJAL ZA ZAMENU CEMENTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.065
UDK: 666.321
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mitrović, Aleksandra; Miličić, Ljiljana; Zdujić, Miodrag
 
 Rezime:
 U istraživanjima vezanim za napredne građevinske materijale koji imaju nižu cenu i uticaj na životnu sredinu, istraživači iz Instituta IMS su napravili pucolanski materijal „amorfni kaolin”(AK). AK se odlikuje visokom pucolanskom aktivnočću od 14 MPa i ima veliku specifičnu površinu od 21.75 m2/g. U radu je prikazan uticaj zamene portland cementa amorfnim kaolinom u malteru. Ispitivan je uticaj različitih faktora na pritisne čvrstoće: stepen zamene cementa, odnos voda/vezivo, dodatak hidratisanog kreča ili vodenog stakla i uticaj režima odležavanja.
 
 Ključne reči:
 Pucolan, amorfni kaolin, malter, čvrstoće