Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 433-438


АНАЛИЗА СЛОБОДНИХ ВИБРАЦИЈА И БИФУРКАЦИОНОГ ПРОБЛЕМА ИЗВИЈАЊА ХАРМОНИЈСКИ-СПОЈЕНИМ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.059
UDK: 534:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марић, Петар; Милашиновић, Драган Д.
 
 Резиме:
 Рад анализира проблем слободних вибрација и проблем бифуркационог извијања полиедарксих конструкција са различитим условима ослањања на ослоначким дијафрагмама, применом метода кончних трака. За ослоначке услове, различите од слободно ослоњених, услови ортогоналности функција помјерања не вриједе. За срачунавање блокова матрица крутости је неопходно познавати вриједности интеграла за све међусобно различите чланове реда, који се појављују на основу базних функција помјерања. Овај вид метода коначних трака је назван хармонијски-спојен метод коначних трака. Рад представља рјешења карактеристичних једначина базних функција изведених из једначине попречних вибрација греде са различитим условима ослањања на њеним крајевима.
 
 Кључне речи:
 Хармонијски-спојен метод коначних трака, базне функције, коријених карактеристичних једначина, тачност нумеричког срачунавања, нумеричка анализа