Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 433-438


ANALIZA SLOBODNIH VIBRACIJA I BIFURKACIONOG PROBLEMA IZVIJANJA HARMONIJSKI-SPOJENIM METODOM KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.059
UDK: 534:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marić, Petar; Milašinović, Dragan D.
 
 Rezime:
 Rad analizira problem slobodnih vibracija i problem bifurkacionog izvijanja poliedarksih konstrukcija sa različitim uslovima oslanjanja na oslonačkim dijafragmama, primenom metoda končnih traka. Za oslonačke uslove, različite od slobodno oslonjenih, uslovi ortogonalnosti funkcija pomjeranja ne vrijede. Za sračunavanje blokova matrica krutosti je neophodno poznavati vrijednosti integrala za sve međusobno različite članove reda, koji se pojavljuju na osnovu baznih funkcija pomjeranja. Ovaj vid metoda konačnih traka je nazvan harmonijski-spojen metod konačnih traka. Rad predstavlja rješenja karakterističnih jednačina baznih funkcija izvedenih iz jednačine poprečnih vibracija grede sa različitim uslovima oslanjanja na njenim krajevima.
 
 Ključne reči:
 Harmonijski-spojen metod konačnih traka, bazne funkcije, korijenih karakterističnih jednačina, tačnost numeričkog sračunavanja, numerička analiza