Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 425-431


DINAMIČKI ODGOVOR PODLOGE DUŽ TRASE BUDUĆE LINIJE BEOGRADSKOG METROA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.058
UDK: 699.841:624.131.385
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Miloš; Petronijević, Mira; Vukićević, Mirjana; Jocković, Sanja
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazani su rezultati proračuna dinamičkog odgovora na površini slojevitog tla duž trase buduće linije Beogradskog metroa usled dejstva dva izabrana zemljotresa. Podaci o tlu za šest karakterističnih profila preuzeti su iz raspoložive geotehničke dokumentacije. Proračun prostiranja vertikalnih SH-talasa izvršen je metodom ekvivalentne jednodimenzionalne linearne analize. Tlo je predstavljeno sistemom slojeva odgovarajućih karakteristika. Ponašanje tla je viskoelastično. Za dejstvo dva odabrana zemljotresa različitog frekventnog sastava prikazana je uporedna analiza rezultata i izvedeni su odgovarajući zaključci.
 
 Ključne reči:
 Prostiranje talasa, slojevit poluprostor, ekvivalentna linearna dinamička analiza, Beogradski metro, zemljotresno inženjerstvo