Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 417-423


EKSPERIMENTALNA MODALNA ANALIZA VIBRACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.057
UDK: 534.1:001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mijatović, Ognjen; Desančić, Manuel; Milašinović, Dragan D.
 
 Rezime:
 U radu se daje kratak prikaz razvoja uređaja za harmonijsku pobudu i ispitivanja izvršenih njhovom upotrebom u okviru eksperimentalne dinamičke analize konstrukcija. Prvi uređaj je elektromagnetni pobuđivač vibracija. Osnovni pogonski mehanizam jeste elektromagnet koji stvara vibracije titranjem solenoida u magnetnom polju. Strujni impuls koji dolazi do elektromagneta se zadaje uz pomoć računara što omogućava vrlo precizno zadavanje harmonijske pobude. Pogonski mehanizam drugog uređaja (mehaničkog pobuđivača vibracija) su elektromotori čije se rotaciono kretanje prevodi u translatorno. Ovo omogućava da se modelima mogu zadati harmonijski poremećaji, najčešće primjenjeni u eksperimentalnoj analizi vibracija. Na pomenutim uređajima vršena su ispitivanja vibracija grednih sistema, površinskih nosača i prostornih konstrukcija, a rezultati su poređeni sa analitičkim i numeričkim dobijenim u SAP2000.
 
 Ključne reči:
 Harmonijski pobuđivač vibracija, eksperimentalna dinamička analiza vibracija