Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 425-431


ДИНАМИЧКИ ОДГОВОР ПОДЛОГЕ ДУЖ ТРАСЕ БУДУЋЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.058
UDK: 699.841:624.131.385
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марјановић, Милош; Петронијевић, Мира; Вукићевић, Мирјана; Јоцковић, Сања
 
 Резиме:
 У овом раду приказани су резултати прорачуна динамичког одговора на површини слојевитог тла дуж трасе будуће линије Београдског метроа услед дејства два изабрана земљотреса. Подаци о тлу за шест карактеристичних профила преузети су из расположиве геотехничке документације. Прорачун простирања вертикалних SH-таласа извршен је методом еквивалентне једнодимензионалне линеарне анализе. Тло је представљено системом слојева одговарајућих карактеристика. Понашање тла је вискоеластично. За дејство два одабрана земљотреса различитог фреквентног састава приказана је упоредна анализа резултата и изведени су одговарајући закључци.
 
 Кључне речи:
 Простирање таласа, слојевит полупростор, еквивалентна линеарна динамичка анализа, Београдски метро, земљотресно инжењерство