Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 439-445


ANALIZA PROBLEMA FLATERA U VREMENSKOM I FREKVENTNOM DOMENU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.060
UDK: 624.21:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šarkić, Anina; Jočković, Miloš; Brčić, Stanko
 
 Rezime:
 Fenomen flatera mostova predstavlja vazan kriterijum stabilnosti, koji mora biti uzet u obzir tokom procesa projektovanja. U ovom radu su prikazane različite metode za rešavanje problema flatera, među kojima su pristup u frekventnom domenu, ekvivalentni pristup u vremenskom domenu, kao i aproksimacija na bazi kvazi-stacionarne teorije. Numerički primer tipičnog poprepčnog preseka mosta prati prikazane pristupe.
 
 Ključne reči:
 Flater, rešenje flatera, modeli nestacionarnog opterećenja