Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 167-174


НЕЛИНЕАРНААНАЛИЗА ХЛАДНО ОБЛИКОВАНИХ "EHST" СТУБОВА ПОД УТИЦАЈЕМ ЕКСЦЕНТРИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.022
UDK: 624.166:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
 
 Резиме:
 Овај рад приказује анализу одступања граничне носивости на центрични притисак у односу на ексцентрични притисак у смислу различите крутости на савијање око две главне осе челилних стубова са елиптичним шупљим попречним пресеком (EHST стубови). Нелинеарни модел EHST стубова сачињен од 3Д запреминских коначних елемената (МКЕ) и крутих плоча на крајевима је анализиран под утицајем центричног оптерећења. Срачунато центрично оптерећење и деформација скараћења су поређени са експериментално добијеним подацима. Утврђено је добро слагање резултата добијених помоћу МКЕ и експерименталних резултата из литературе. Потврђени МКЕ модел је након тога проширен и спроведена је параметарска анализа ексцентричног оптерећења за обе главне осе савијања. Критеријум лома услед напона који су настали као последица спољашњег оптерећења је дефинисан помоћу резултанти напона које су код сваког случаја оптерећења узимали у обзир чист центрични притисак и центрични притисак заједно са моментом савијања насталих као последица ексцентричног оптерећења у односу на обе осе. Критеријум лома је описан на основу појаве локалног и глобалног избочавања и гњечења материјала. Такође, дијаграм интеракције између момената око обе осе и центричног притиска је анализиран и предложене су методе за ојачање оваквих стубова.
 
 Кључне речи:
 Челични стубови са шупљим елиптичним пресеком, метод коначних елемената, комбиновано оптерећење момент-нормална сила, критеријум лома, дијаграм интеракције