Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 167-174


NELINEARNA ANALIZA HLADNO OBLIKOVANIH "EHST" STUBOVA POD UTICAJEM EKSCENTRIČNOG OPTEREĆENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.022
UDK: 624.166:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
 
 Rezime:
 Ovaj rad prikazuje analizu odstupanja granične nosivosti na centrični pritisak u odnosu na ekscentrični pritisak u smislu različite krutosti na savijanje oko dve glavne ose čelilnih stubova sa eliptičnim šupljim poprečnim presekom (EHST stubovi). Nelinearni model EHST stubova sačinjen od 3D zapreminskih konačnih elemenata (MKE) i krutih ploča na krajevima je analiziran pod uticajem centričnog opterećenja. Sračunato centrično opterećenje i deformacija skaraćenja su poređeni sa eksperimentalno dobijenim podacima. Utvrđeno je dobro slaganje rezultata dobijenih pomoću MKE i eksperimentalnih rezultata iz literature. Potvrđeni MKE model je nakon toga proširen i sprovedena je parametarska analiza ekscentričnog opterećenja za obe glavne ose savijanja. Kriterijum loma usled napona koji su nastali kao posledica spoljašnjeg opterećenja je definisan pomoću rezultanti napona koje su kod svakog slučaja opterećenja uzimali u obzir čist centrični pritisak i centrični pritisak zajedno sa momentom savijanja nastalih kao posledica ekscentričnog opterećenja u odnosu na obe ose. Kriterijum loma je opisan na osnovu pojave lokalnog i globalnog izbočavanja i gnječenja materijala. Takođe, dijagram interakcije između momenata oko obe ose i centričnog pritiska je analiziran i predložene su metode za ojačanje ovakvih stubova.
 
 Ključne reči:
 Čelični stubovi sa šupljim eliptičnim presekom, metod konačnih elemenata, kombinovano opterećenje moment-normalna sila, kriterijum loma, dijagram interakcije