Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 175-183


EFIKASNOST OJAČANJA EHST STUBOVA ISPUNOM OD BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.023
UDK: 624.166:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
 
 Rezime:
 Problematika izbočavanja polukružnih flanši i ravnih rebara kao posledica geometrije i različite savojne krutosti oko dve glavne ose savijanja hladno oblikovanih čeličnih stubova sa eliptičnim šupljim poprečnim presekom (EHST stubovi) je postala naročito značajna i zahteva metod ojačanja u cilju odlaganja pojave loma. 3D model EHST stubova sačinjen pomoću metode konačnih elemenata sa krutim pločama na krajevima je opterećen centričnim opterećenjem na jednom kraju i nepokretnim osloncem na drugom kraju. Utvrđeno je dobro slaganje u smislu aksijalnog opterećenja i deformacije skraćenja dobijenih pomoću MKE i eksperimentalnih rezultata iz dostupne literature. Potvrđeni MKE model je nakon toga analiziran sa ispunom od betona različitih čvrstoća u smislu povećanja nosivosti i krutosti stuba. Varijacije nosivosti analiziranih stubava pomoću MKE su bile značajne, te se ovaj metod pokazao kao dobar za sprečavanje lokalnog izbočavanja prema unutrašnjosti preseka. Takođe, granična centrična nosivost ojačanih hladno oblikovanih EHST stubova je opisana pomoću rezultanti napona usled spoljašnjeg aksijalnog, centričnog, opterećenja.
 
 Ključne reči:
 Čelični stubovi sa šupljim eliptičnim presekom, metod konačnih elemenata, granična nosivost na centrični pritisak, ispuna od betona, parametarska analiza, kriterijum loma