Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 141-147


ПОЖАРНА ОТПОРНОСТ ЦЕНТРИЧНО ОПТЕРЕЋЕНИХ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА У ФУНКЦИЈИ ПРОМЕНЕ ДИМЕНЗИЈА ПРЕСЕКА И ПОЖАРНОГ СЦЕНАРИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.018
UDK: 624.074.6:699.81
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Ефтоска ,Маријана; Тромбева Гаврилоска, Ана
 
 Резиме:
 У раду је нумерички анализирана пожарна отпорност два типа пресека центрично оптерећених спрегнутих стубова, у функцији промене димензија пресека, и дејства три врсте пожара по целом обиму стуба. Усвојени попрећни пресеци стубова су: делимично убетонирани челични профили и шупљи челични профили испуњени бетоном, са варијацијама димензија у оквиру наведених типова пресека. Стубови су излагани стандардном ISO 834 , хидрокарбонском и параметарском пожару. Усвојенекарактеристике стубова, материјала и оптерећења у сагласности су са важећим Еврокодовима. При анализи је коришћен софтвер SAFIR (Универзитет у Лијежу, Белгија), базиран на методи коначних елемената (МКЕ).
 
 Кључне речи:
 Спрегнути стубови, пожарна отпорност, температура, пренос топлоте