Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 141-147


POŽARNA OTPORNOST CENTRIČNO OPTEREĆENIH SPREGNUTIH STUBOVA U FUNKCIJI PROMENE DIMENZIJA PRESEKA I POŽARNOG SCENARIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.018
UDK: 624.074.6:699.81
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Eftoska, Marijana; Trombeva Gavriloska, Ana
 
 Rezime:
 U radu je numerički analizirana požarna otpornost dva tipa preseka centrično opterećenih spregnutih stubova, u funkciji promene dimenzija preseka, i dejstva tri vrste požara po celom obimu stuba. Usvojeni poprećni preseci stubova su: delimično ubetonirani čelični profili i šuplji čelični profili ispunjeni betonom, sa varijacijama dimenzija u okviru navedenih tipova preseka. Stubovi su izlagani standardnom ISO 834 , hidrokarbonskom i parametarskom požaru. Usvojenekarakteristike stubova, materijala i opterećenja u saglasnosti su sa važećim Evrokodovima. Pri analizi je korišćen softver SAFIR (Univerzitet u Liježu, Belgija), baziran na metodi konačnih elemenata (MKE).
 
 Ključne reči:
 Spregnuti stubovi, požarna otpornost, temperatura, prenos toplote