Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 101-106


ЈЕДАН ПРИМЕР САНАЦИЈЕ ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ АБ СТУБОВА НА ОСНОВУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ МОДЕЛСКИХ ИСПИТИВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.012
UDK: 624.21.059.25 (497.11Панчево)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Влајић, Љубомир; Ландовић, Александар
 
 Резиме:
 У раду су приказана оштећења, начин санације и резултати испитивања која су извршена при санацији пожаром оштећених стубова прилазних конструкција Панчевачком мосту у Београду. Такође у раду су дати резултати експериментално-теоријских моделских испитивања на стубовима ојачаним на сличан начин као и стубови моста. На крају је приказана процена носивости ојачаног стуба.
 
 Кључне речи:
 Друмски мост, армиранобетонски стубови, ојачавање, испитивање конструкције, теоријска анализа.