Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 85-91


МЕТОДА ПИКОВА – ЈЕДАН СТОХАСТИЧКИ МОДЕЛ ЗАПРЕМИНА ПРЕКОРАЧЕЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.008
UDK: 519.217
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Павловић, Драгутин; Вукмировић, Војислав; Плавшић, Јасна; Деспотовић, Јован
 
 Резиме:
 Метода пикова је начин анализе екстремних хидролошких вредности ко-јим се из раположивих података-хидрограма долази до особина стохастичке структуре појаве. Анализира се дискретна расподела броја јављања величине у за-датом интервалу времена t и континуална расподела вредности величине пре-корачења базног протока. У овом раду користи се стохастички модел за анализу запремине прекорачења базног протока и одговарајућих трајања циклуса између прекорачења. Модел је заснован на принципима прекидних процеса Маркова и пре-тпоставкама о природи функција интензитета процеса. Анализирају се могуће дискретне расподеле броја јављања као последице изабраних облика функција временског и запреминског интензитета процеса. Моделира се непрекидна распо-дела величина прекорачења, за основне низове и агрегације (удруживања) њихових чланова. Дата је формулација ових расподела у функцији расподеле броја јављања. Наводи се израз за функцију расподеле максималне вредности запремине прекора-чења базног протока у интервалу времена t. Уз текст су дати примери анализе података са хидрометријске станице Бездан на Дунаву.
 
 Кључне речи:
 Метода пикова, запремине прекорачења, стохастички модел.