Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 85-91


METODA PIKOVA – JEDAN STOHASTIČKI MODEL ZAPREMINA PREKORAČENJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.008
UDK: 519.217
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pavlović, Dragutin; Vukmirović, Vojislav; Plavšić, Jasna; Despotović, Jovan
 
 Rezime:
 Metoda pikova je način analize ekstremnih hidroloških vrednosti ko-jim se iz rapoloživih podataka-hidrograma dolazi do osobina stohastičke strukture pojave. Analizira se diskretna raspodela broja javljanja veličine u za-datom intervalu vremena t i kontinualna raspodela vrednosti veličine pre-koračenja baznog protoka. U ovom radu koristi se stohastički model za analizu zapremine prekoračenja baznog protoka i odgovarajućih trajanja ciklusa između prekoračenja. Model je zasnovan na principima prekidnih procesa Markova i pre-tpostavkama o prirodi funkcija intenziteta procesa. Analiziraju se moguće diskretne raspodele broja javljanja kao posledice izabranih oblika funkcija vremenskog i zapreminskog intenziteta procesa. Modelira se neprekidna raspo-dela veličina prekoračenja, za osnovne nizove i agregacije (udruživanja) njihovih članova. Data je formulacija ovih raspodela u funkciji raspodele broja javljanja. Navodi se izraz za funkciju raspodele maksimalne vrednosti zapremine prekora-čenja baznog protoka u intervalu vremena t. Uz tekst su dati primeri analize podataka sa hidrometrijske stanice Bezdan na Dunavu.
 
 Ključne reči:
 Metoda pikova, zapremine prekoračenja, stohastički model.