Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018
ISBN:978-86-80297-73-6
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Doc. dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2018.
Tiraž:300
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
INTEGRAL BRIDGES - LENGTH LIMITATION, TRANSITION SLABS, EXAMPLES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.000
UDK:624.21.012.1/.4
Meteș, Elena; Toduți, Luiza; Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 17-24
NOSIVOST NA SAVIJANJE SPREGNUTIH GREDA SA NEDUKTILNIM MOŽDANICIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.001
UDK:624.046.072.2
Kostić, Svetlana M.; Deretić-Stojanović, Biljana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 25-32
PRIMENA ŠTAPNIH MODELA U ANALIZI KAPE TEMELJA NA ŠIPOVIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.002
UDK:624.072.2.012.45
Folić, Radomir; Folić, Boris; Miličić, Ilija M.
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 33-40
OTPORNOST NA POŽAR ARMIRANOBETONSKIH PLOČA PREMA ACI/TMS 216.1 I EC2 – MOGUĆNOST POREĐENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.003
UDK:614.84:624.012.45
Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 43-53
PROBIJANJE RAVNIH PLOČA BEZ SMIČUĆE ARMATURE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.004
UDK:624.072.1:519.6
Živković, Smilja; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 55-63
PROJEKAT STRUKTURE TENSEGRITI ZA CILINDRIJSKO KROVANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.005
UDK:624.074.2:519.6
Dósa, Adam; Florin Botiş, Marius; Lajos, Imre
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 65-72
APPLICATION OF COMPOSITE WOODEN BEAMS IN THE RENOVATION OF HIGH ROOFS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.006
UDK:692.4:624.072.2
Ress, Mátyás; Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 73-82
SANACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE DRVENOG KROVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.007
UDK:624.011.1:69.059.25
Milić, Miloš; Romić, Nikola; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Vacev, Todor
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 83-90
HYGROTHERMAL ANALYSIS OF WINDOW CONSTRUCION JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.008
UDK:699.8:674.21
Nagy, Balázs; Tömböly, Cecília
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 91-100
POPREČNA I INCIDENTNA DEJSTVA – RIZICI PROGRESIVNOG KOLAPSA KOD VISOKIH ZGRADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.009
UDK:624,042
Kovačević, Ilda; Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 101-112
ORGANIZACIJA ISPITIVANJA MOSTOVA: SKORAŠNJA ISKUSTVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.075
UDK:624.21.3:69.058
Mišković, Zoran; Mišković, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 113-122
VIBRACIONI ABSORBER ZA ZGRADU PRI SEIZMIČKOM POREMEĆAJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.010
UDK:534.28:519.6
Cvetićanin, Livija; Rakarić, Zvonko; Zuković, Miodrag
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 125-131
DUALITET POJAVA IZVIJANJA I VIBRACIJA KORIŠTENJEM METODA KONAČNIH TRAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.011
UDK:624.072.042.3:519.6
Milašinović, Dragan D.; Marić, Petar; Živanov, Žarko; Hajduković, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 133-142
UTICAJ DEBLJINE STUBOVA NA LOKALNU MODALNU INTERAKCIJU PRI IZVIJANJU METODOM KONAČNIH TRAKA I DUALITETOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.012
UDK:624.042.072.1:519.6
Milašinović, Dragan D.; Marić, Petar; Živanov, Žarko; Hajduković, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 143-152
ANALIZA PLOČA PO TEORIJI DRUGOG REDA NUMERIČKIM METODAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.013
UDK:624.042.072.1:519.6
Demirović, Besim; Garić-Demirović, Mirela; Osmić, Nedim
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 153-162
DINAMIKA SUSEDNIH KONSTRUKCIJA TOKOM HORIZONTALNOG KRETANJA TLA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.014
UDK:624.042.7
Žigić, Miodrag; Grahovac, Nenad; Brkić, Boris
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 163-172
DINAMIČKA ANALIZA I ODGOVOR SISTEMA PRI UDARNOM OPTEREĆENJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.015
UDK:624.042.3.072.2:519.6
Radović, Andrija; Radovanović, Janko
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 173-182
RAČUNARSKA SIMULACIJA 1D MODELA POBUĐENOG DVO FREKVENTNIM DEJSTVOM SPOLjAŠNjIH POMERANjA – DEO 1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.016
UDK:531.1:519.87
Miličić, Ilija M.; Lađinović, Đorđe; Miličić, Ivana I.
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 183-192
RAČUNARSKA SIMULACIJA 1D MODELA POBUĐENOG DVO FREKVENTNIM DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA – DEO 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.017
UDK:531.1:519.87
Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Folić, Radomir
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 193-202
O MODELIMA DINAMIČKOG AMORTIZERA ZA SLUČAJ HARMONIJSKE POBUDE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.018
UDK:534.1:519.87
Spasić, Dragan T.; Okuka, Aleksandar S.
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 203-208
PRIBLIŽNO REŠENJE ZA KONAČNE UGIBE TEŠKE KONZOLE SA SILOM NA KRAJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.019
UDK:624.072.21:517.5
Okuka, Aleksandar S.; Rehlicki Lukešević, Lidija; Szabolcs, Cakó; Spasić, Dragan T.
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 209-215
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE POMERANJA NA PLEKSIGLAS MODELU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.020
UDK:624.042.7:519.87
Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 217-224
BELEŠKA O ISPITIVANJU RAVNOTEŽE MASIVNOG DRAPERASTOG LUKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.021
UDK:624.04.072.32
Nikolić, Dimitrije
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 225-230
USING OF LIMESTONE FILLER AND FLY ASH AS PARTIAL SUBSTITUTION OF CEMENT IN CONCRETE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.022
UDK:666.972.11
Vago, Leilla-Luciana; Dan, Sorin; Vioreanu, Maura
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 233-241
THERMOPHYSICAL BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.023
UDK:666.973.6:536.2
Nagy, Balázs; Szagri, Dóra
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 243-253
ISPITIVANJE POROZNIH BETONSKIH MEŠAVINA ZA IZRADU BETONSKOG KOLOVOZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.024
UDK:625.84:666.16
Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Radović, Nebojša; Kukaras, Danijel; Rašeta, Andrija; Jeftenić, Goran
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 255-264
UTICAJ NANO SiO2 NA ČVRSTOĆU UHPC
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.025
UDK:66.017/.018:666.972.16
Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 265-272
ISTRAŽIVANJE DOSTUPNOSTI BIOPEPELA U VOJVODINI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.026
UDK:662.613.11(497.113)
Šupić, Slobodan; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 273-280
ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE KROZ FASADNI ZID EKSPERIMENTALNIM MERENJEM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.027
UDK:536.2.022:692.23
Mirković Marjanović, Milica; Petojević, Zorana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 281-288
RASPOLOŽIVOST ALTERNATIVNIH MATERIJALA SA CEMENTNIM SVOJSTVIMA U REPUBLICI SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.028
UDK:666.972.1
Šupić, Slobodan; Milović, Tiana; Šešlija, Miloš; Draganić, Suzana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 289-296
TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA I VATROOTPORNOST ZIDOVA SA ISPUNOM OD BALIRANE SLAME
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.029
UDK:66.018.4:624.011.72
Marković, Vladimir; Milić, Miloš
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 297-304
IZBOR HIDROIZOLACIJE ZA ZAŠTITU PODZEMNIH KONSTRUKCIJA KORIŠĆENJEM AHP METODE VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.030
UDK:692.115:699.82
Petrović, Marija; Simić, Nevena; Petronijević, Predrag; Arizanović, Dragan
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 305-311
OBNOVLJIVI IZVORI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA ZA NOVO VREME GRAĐENjA OBJEKATA VISOKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.031
UDK:691:502.131.1
Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Ćorić, Stanko; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 313-322
FAZNO PROMENLJIVI MATERIJALI – INOVATIVNI MATERIJALI ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.032
UDK:66.018.4:697
Topličić – Ćurčić, Gordana; Keković, Aleksandar; Grdić, Dušan; Đorić – Veljković, Snežana; Grdić, Zoran
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 
PRIMENA VALJANOG BETONA ZA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.033
UDK:625.022
Marjanović, Milica; Jokanović, Igor; Svilar, Mila
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 337-348
UGAO UNUTRAŠNJEG TRENJA TLA I STENA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.034
UDK:624.131
Lukić, Dragan
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 349-357
ODREĐIVANJE GEOTEHNIČKIH PARAMETARA NA LOKACIJI OBJEKATA POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJA DIMNIH GASOVA U TERMOELEKTRANI UGLJEVIK 1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.035
UDK:550.82:502.175
Đurić Neđo; Đurić, Dijana; Stevović, Svetlana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 359-369
OCENA VREMENA POJAVE OTICAJA U HIDROLOŠKIM MODELIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.036
UDK:551.577:519.87
Plavšić, Jasna; Todorović, Andrijana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 373-382
PRIMENA TEHNIKA UGLAČAVANJA KOD REFERENTNE EVAPOTRANSPIRACIJE U SRBIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.037
UDK:551.573(497.11)
Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slaviša
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 383-391
RAZVOJ PRECIZNOG NIVOMERA ZA LABORATORIJSKE POTREBE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.038
UDK:001.891.53:531.7
Vojt, Predrag; Mladenović, Dimitrije; Prodanović, Dušan
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 393-401
KAKO NAPRAVITI POUZDAN KIŠOMER PRIHVATLJIVE CENE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.039
UDK:556.02
Vojt, Predrag; Pavlović, Dragutin; Prodanović, Dušan
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 403-408
RAZVOJ SISTEMA PROGNOZE I RANOG UPOZORAVANJA NA POJAVU POPLAVA U SLIVU REKE SAVE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.040
UDK:556.06.162(282.249)
Ivković, Marija; Ćatović, Samir; Vujanović, Aleksandar; Živadinović, Predrag; Marjanović, Srđan; Despotović, Vida; Stevanović, Slavimir
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 409-416
SUŽENI OŠTROIVIČNI PRELIV ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.041
UDK:627.13:001.891.5
Lajoš Hovanj
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 417-427
OSNOVNI MODEL BILANSA VODE ZA SISTEM JEZERA PALIĆ LUDAŠ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.042
UDK:556.552:519.87
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 429-436
PREGLED SISTEMA JEZERA PALIĆ LUDAŠ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.043
UDK:556.551
Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 437-445
UTICAJ PERMANENTNOG ODVODNJAVANJA NA OBJEKTE U OKOLINI TRŽNOG CENTRA “PROMENADA”
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.044
UDK:626.86:519.7
Santrač, Petar; Gabrić, Ognjen
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018. god., str. 447-457