Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019
ISBN:978-86-80297-73-6
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Doc. dr Ognjen Gabrić, doc. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Martina Vojnić Purčar
Lektor za engleski:Doc. dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Doc. dr Ognjen Gabrić, doc. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Martina Vojnić Purčar, Mila Svilar
Godina izdanja:2019.
Tiraž:300
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ: