Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 40, 2021.god., str. 45-60


SAVREMENI KONCEPT IZRADE I RELIZACIJE PROJEKATA KOMASACIJE NA PRIMERU KO ŠAŠINCI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.03
UDK: 004.9:528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đukanović, Đorđe; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav; Kekanović, Milan
 
 Rezime:
 U okviru ovog rada je obrađena tema izrade i realizacija projekata komasacije primenom savremenog koncepta. Cilj ovog rada je da se stekne uvid u to koliki je značaj realizacije samog projekta komasacije, odnosno osnovni cilj istraživanja je da se prikaže savremeni način izrde i realizacije projekata komasacije, pomoću računarskog softvera, na primeru katastarske opštine Šašinci.
 
 Ključne reči:
 komasacija, savremeni koncept izrade i realizacije projekata komasacije.