Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 589-598


ATRAKTIVNOST ULAGANJA U NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI SEVERNOBAČKOG OKRUGA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.58
UDK: 339:347.235
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vasović, Olivera; Gučević, Jelena
 
 Rezime:
 Tržište nepokretnosti u Republici Srbiji odlikuje izražena regionalna neravnomernost kako u pogledu obima prometa, tako i u pogledu najzastupljenijih vrsta nepokretnosti u prometu, prosečnih cena, načina plaćanja i dr. Među najvišim prosečnim cenama poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji su cene ostvarene u Severnobačkom upravnom okrugu. Razloge za to treba tražiti u kvalitetu zemljišta, infrastrukturnoj povezanosti, planiranju investicija i u drugim socijalno-ekonomskim faktorima koji utiču na povećanu tražnju na tržištu. U radu će biti analizirana atraktivnost ulaganja u nepokretnosti na teritoriji Severnobačkog okruga i izvršeno poređenje sa tržištima nepokretnosti u geografski, ekonomski i demografski sličnim okruzima.
 
 Ključne reči:
 javni pristup, tržište nepokretnosti, registar cena nepokretnosti