Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 569-578


IMPLEMENTACIJA USKLAĐENE LISTE U GRAĐEVINARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.56
UDK: 005.6/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Koprivica, Stefan; Škondrić, Jovan; Bendić, Milica
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja Usklađenu listu kao sistem merenja zasnovan na strategiji koji služi za definisanje i implementaciju strategije. Građevinske kompanije često imaju centralizovanu organizacionu strukturu, neodređenu viziju i fokus na maksimiziranju prihoda. Prioritet na postizanju i održavanju kratkoročnog finansijskog uspeha može dovesti do toga da građevinske kompanije nedovoljno ulažu u dugoročno stvaranje vrednosti, posebno u intelektualnu i nematerijalnu svojinu koja obezbeđuje budući rast.
 
 Ključne reči:
 Usklađena lista, strategija, sistem merenja performansi