Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 455-463


DOPUNSKO ISPITIVANJE ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA SUŽENJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.44
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovanj, Lajoš
 
 Rezime:
 Za merenje proticaja u blizini nule vrednosti, na pr. na početku i na kraju oticaja kiše može da posluži suženje bez praga. Pri malim proticajima viskoznost i površinski napon vode utiče na vezu proticaj-merena dubina vode. Povodom ovog problema 2018-e godine u hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici (Srbija) vršena su nova ispitivanja strujanja vode u suženju bez praga.
 
 Ključne reči:
 suženje, Paršalovo suženje, merenje proticaja, hidrogram