Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 465-472


VREMENSKI MONITORING ČETVRTOG SEKTORA JEZERA PALIĆ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.45
UDK: 543.3(285)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
 
 Rezime:
 U radu je predstavljena merna kampanja jezera Palić. Svrha organizovanih merenja je bila da se obezbedi bolje razumevanje prostornih i vremenskih promena kvaliteta vode. Sa tim ciljem su sprovedena merenja u trajanju od mesec dana. Tokom ovih merenja su vršenja dnevna uzorkovanja vode jezera na četiri lokacije. U okviru svakog dana i svake lokacije je praćeno pet parametara kvaliteta, temperatura vode, elektro provodljivost, rastvoren kiseonik, suspendovane materije i pH vrednost. Analiza sakupljenih podataka je omogućila definisanje pravca daljih istraživanja.
 
 Ključne reči:
 analiza kvaliteta vode, merenja, analiza podataka, jezero Palić