Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 445-454


INOVATIVNI SISTEM ZA MERENJE PROTOKA NA ULAZIMA U TURBINE HIDROELEKTRANE ĐERDAP 2: OPIS SISTEMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.43
UDK: 532.572
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ivetić, Damjan; Prodanović, Dušan; Vojt, Predrag
 
 Rezime:
 Kako bi se kvatifikovale karakteristike hidrauličkih performansi turbina, neophodno je pouzdano definisati nekolicinu osnovnih veličina. Protok kroz turbinu je veličina koju je najteže izmeriti, budući da je merna nesigurnost veća i teže se određuje nego u slučaju snage ili pada turbine. Projektovanje sistema za merenje protoka je uslovljeno geometrijom i uslovima tečenja na mernom mestu, kao i fizičkim karakteristikama fluida. Takođe, u složenim ili nestandardnim uslovima tečenja, posebnu pažnju treba posvetiti u posputpku projektovanja kako bi se omogućilo sistemu da izmeri podatke o protoku sa prihvatljivo niskom mernom nesigurnošću. U ovom radu je dat generalni opis inovativnog mernog sistema koji je projektovan i instaliran na hidroelektrani Đerdap 2. Merni sistem se može postaviti na ulazu u turbinu, uzvodno od grube rešetke, na jednoj od turbina. Vrednost protoka se određuje primenom pristupa Brzina-Proticajni presek. Robusni čelični ram, opremljen sa 15 novorazvijenih 3D elektromagnetnih senzora brzine, zajedno sa 2 akustična Dopler senzora, se pomera po proticajnom preseku kako bi se pouzdano mapiralo polje brzina. Položaj rama se prati pomoću dva enkodera položaja, dok se dva senzora pritiska koriste za merenje dubine vode. Merni sistem je korišćen na dva agregata hidroelektrane Đerdap 2, omogućavajući da se izmere protoci sa niskom mernom nesigurnošću.
 
 Ključne reči:
 Merenja protoka, Merni sistem, Hidroelektrane, Elektromagnetne sonde