Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 385-394


PROBLEMATIKA ISPITIVANJA TEČENJA I SKUPLJANJA KOD OČVRSLOG BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.37
UDK: 666.972:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Krstić, Katarina; Petrov, Ramona
 
 Rezime:
 Ovaj rad daje neke nove poglede već poznate problematike merenja i ispitivanja tečenja i skupljanja betona kao reološke vremenske deformacije. Tečenje betona nije teorijski, već strukturalni problem i rešenja se moraju tražiti isključivo eksperimentalnim ispitivanjima i merenjima. Na osnovu takvih merenja, praćenja i sagledavanjima strukturalnih promena, moguće je uraditi teorijske postavke. Ono što jeste dobro poznato, da tečenje direktno zavisi od stanja i veličini napona kojima je izložen presek betona. Oni preseci betona koji su samo delimično iskorišteni, u naponskom smislu, nisu toliko osetljivi na tečenje, kao preseci koji su opterećeni do tačke proporcionalnosti. Poseban problem i enormni porast tečenja betona bi nastupio ako bi preseci bili opterećeni iznad tačaka proporcionalnosti i elastičnosti. Tečenje betona u toku vremena na realnim konstrukcijama u eksploataciji, u većini slučajeva, i kod starih i kod novih konstrukcija, nepredviđeno raste već u prvim godinama. Može se postaviti pitanje i sumnja u veličinu stvarnih stanja napona kojima su izložene betonske konstrukcije. Naša merenja određivanja granične čvrstoće betona na kockama, prizmama i cilindrima, upućuju na takvu sumnju. U toku sprovedenih ispitivanja tečenja i skupljanja betona, koja su urađena na doktorskim studijama 2020. godine na Građevinskom fakultetu u Subotici, koja još uvek traju, prikazujemo samo jedan segment koji se odnosi na temu veličine napona kojima su izloženi preseci u betonskim konstrukcijama.
 
 Ključne reči:
 Beton, deformacije, reologija, skupljanje, tečenje