Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 163-171


KONTINUALNE SPREGNUTE GREDE OD ČELIKA I BETONA SA PARCIJALNIM SMIČUĆIM SPOJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.14
UDK: 624.016.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bendić, Milica; Kostić, Svetlana; Nikolić, Jelena
 
 Rezime:
 U radu se razmatra proračun kontinualnog spregnutog grednog nosača od čelika i betona sa parcijalnim smičućim spojem i duktilnim spojnim sredstvima (moždanicima). Dat je postupak za određivanje graničnog opterećenja u funkciji podužne smičuće nosivosti (otpornosti). Objašnjen teorijski model je prikazan na brojnom primeru. Diskutovano je o rezultatima i dati su pravci daljeg istraživanje na ovu temu.
 
 Ključne reči:
 parcijalni smičući spoj, duktilni moždanici, nosivost na savijanje, kontinualne spregnute