Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 163-171


КОНТИНУАЛНЕ СПРЕГНУТЕ ГРЕДЕ ОД ЧЕЛИКА И БЕТОНА СА ПАРЦИЈАЛНИМ СМИЧУЋИМ СПОЈЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.14
UDK: 624.016.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бендић, Милица; Костић, Светлана; Николић, Јелена
 
 Резиме:
 У раду се разматра прорачун континуалног спрегнутог гредног носача од челика и бетона са парцијалним смичућим спојем и дуктилним спојним средствима (можданицима). Дат је поступак за одређивање граничног оптерећења у функцији подужне смичуће носивости (отпорности). Објашњен теоријски модел је приказан на бројном примеру. Дискутовано је о резултатима и дати су правци даљег истраживање на ову тему.
 
 Кључне речи:
 парцијални смичући спој, дуктилни можданици, носивост на савијање, континуалне спрегнуте