Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 153-161


ELASTIČNA KRITIČNA SILA UKRUĆENIH I-NOSAČA OPTEREĆENIH LOKALIZOVANIM OPTEREĆENJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.13
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bendić, Milica; Ćeranić, Aleksandar; Kovačević, Saša; Salatić, Ratko; Marković, Nenad
 
 Rezime:
 U radu se razmatra elastična kritična sila izolovane ploče i čeličnog I-nosača, opterećenih lokalizovanim opterećenjem. Obrađeni su nosači bez vertikalnih ukrućenja u zoni unošenja opterećenja, ali sa podužnim ukrućenjima. Dat je uticaj dužine opterećenja, kao i debljine pojasa i ukrućenja na koeficijent izbočavanja. Rezultati za proračun koeficijenta izbočavanja uklještene ploče i I-nosača su upoređeni i dati su predlozi za poboljšanje proračuna nosivosti I-nosača datog u Evrokodu EN1993-1-5.
 
 Ključne reči:
 elastična kritična sila, koeficijent izbočavanja, lokalizovano opterećenje.