Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 29-47


SEIZMIČKA ANALIZA SPOJEVA I VEZA U MONTAŽNIM BETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.03
UDK: 624.078:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir; Folić, Boris; Čokić, Miloš
 
 Rezime:
 U radu su prikazane odredbe Normi kojima se reguliše način analize i oblikovanja detalja spojeva i veza konstrukcijskih elemenata. Obuhvaćene su norme ACI 318, Eurocode 2 i 8, Code New Zeland i fib Model Code 2010 (2013) i njihovi bilteni. Prekazane su analize i oblikovanje veza prema pomenutim normama i literaturi zavisno od naponski stanja kojima su elementi izloženi. Analizirane su i preporuke pojedinih internacionalnih udruženja PCI Design Handbook Precast and Prestressed concrete, ACI C 533 Guide Percast concrete, Guidelines for the use of Structural Precast Concrete (New Zealand) i drugi. Za neke veze (petljama) i druge analize zasnovane su na novijim istraživanjima njihovog ponašanja pod opterećenjem koje simulira seizmička dejstva prikazane su i približne analize.
 
 Ključne reči:
 seizmička analiza, montažne betonske, projektovanje, veze, spojevi, oblikovanje detalja