Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 71-84


METODE VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE U PROCESU INICIRANJA KOMASACIONIH PROJEKATA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.006
UDK: 528.4:519.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko; Grgić, Ilija
 
 Rezime:
 Rešavanje problema izbora katastarske opštine za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom predstavlja zadatak koji se stavlja pred svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se planira projektovanje i realizacija komasacionih projekata. Veoma je važno da se davanje prioriteta pojedinim katastarskim opštinama za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom vrši na korektan i objektivan način, odnosno da se pokretanje komasacionih projekata ne vrši stihijski, već tamo gde bi efekti komasacije bili najveći. Rešavanje ovog problema ogleda se u primeni metoda višekriterijumske optimizacije. U skladu sa tim, u radu je obrađena problematika rangiranja katastarskih opština za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom primenom različitih metoda višekriterijumske analize i prezentovana evaluacija definisanog modela u Opštini Ruma. Krajnji cilj istraživanja jeste da se utvrdi odnos rangova dobijenih različitim metodama višekriterijumske analize i da se na osnovu dobijenih rešenja formira konačna lista katastarskih opština u kojima treba izvršiti pokretanje i realizaciju komasacionih projekata.
 
 Ključne reči:
 komasacija, komasacioni projekti, katastarska opština