Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 71-84


МЕТОДE ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ ИНИЦИРАЊА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.006
UDK: 528.4:519.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко; Гргић, Илија
 
 Резиме:
 Решавање проблема избора катастарске општине за уређење пољопривредног земљишта комасацијом представља задатак који се ставља пред сваку јединицу локалне самоуправе у којој се планира пројектовање и реализација комасационих пројеката. Веома је важно да се давање приоритета појединим катастарским општинама за уређење пољопривредног земљишта комасацијом врши на коректан и објективан начин, односно да се покретање комасационих пројеката не врши стихијски, већ тамо где би ефекти комасације били највећи. Решавање овог проблема огледа се у примени метода вишекритеријумске оптимизације. У складу са тим, у раду је обрађена проблематика рангирања катастарских општина за уређење пољопривредног земљишта комасацијом применом различитих метода вишекритеријумске анализе и презентована евалуација дефинисаног модела у Општини Рума. Крајњи циљ истраживања јесте да се утврди однос рангова добијених различитим методама вишекритеријумске анализе и да се на основу добијених решења формира коначна листа катастарских општина у којима треба извршити покретање и реализацију комасационих пројеката.
 
 Кључне речи:
 комасација, комасациони пројекти, катастарска општина