Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 85-100


OPTIMIZACIJA GEODETSKE MREŽE ZA POTREBE OBNOVE PREMERA U KATASTARSKOJ OPŠTINI VOJVODA STEPA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.007
UDK: 528.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Kuzmić, Тatjana; Trifković, Milan
 
 Rezime:
 Na teritoriji naseljenog mesta Vojvoda Stepa već postoji mreža geodetskih tačaka čije su koordinate određene u postupku premera. Međutim, postojeća mreža zbog nedovoljne gustine, ne zadovoljava potrebe održavanja i obnove premera građevinskog reona, kao ni potrebe realizacije geodetsko-tehničkih radova u postupku komasacije. S obzirom na planirane geodetske radove, predviđena je realizacija nove mreže koja će uključiti određeni broj postojećih trigonometrijskih i poligonskih tačaka. Kao glavni cilj projekta se definiše realizacija nove referentne mreže na teritoriji ove katastarske opštine, koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe održavanja i obnove premera i katastra nepokretnosti i predstavljati osnovu za sve radove koji se izvode u postupku komasacije. U radu je prezentovano projektno rešenje geodetske osnove na teritoriji katastarske opštine Vojvoda Stepa, gde je poseban akcenat stavljen na pronalaženju optimalnog rešenja, odnosno pronalaženju optimalnog dizajna mreže, sa ispunjenim uslovima koji se odnose na zahtevani kvalitet, odnosno na tačnost i pouzdanost geodetske osnove.
 
 Ključne reči:
 optimizacija, geodetska osnova, kriterijum kvaliteta, plan opažanja