Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 717-725


PREDIKCIJA POLOŽAJNE GREŠKE TAČAKA TRIGONOMETRIJSKE MREŽE PRVOG REDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.070
UDK: 519.22/.25:55
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miljković, Stefan; Antonijević, Ognjen; Kilibarda, Milan
 
 Rezime:
 Prilikom uspostavljanja trigonometrijske mreže prvog reda u Srbiji, nije uzet u obzir uticaj Zamljinog gravitacionog polja na merenja. Kao posledica, sve tačke mreže imaju grešku u položaju, koja je kasnijim merenjima i računanjima određena posebno za X i Y koordinate svake tačke. Koršćenjem geostatistike (regresionog kriginga), ovaj rad se bavi određivanjem predikcionog modela greške za bilo koju tačku na teritoriji Srbije.
 
 Ključne reči:
 Geostatistika, deformacija mreže, predikcija greške, trigonometrijska mreža, regresioni kriging